Politică de confidețialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale sănătatecuplante.ro.

Acest document are rolul de a vă înforma cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet sănătatecuplante.ro. („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum sș orice alte categorii de date pe care le furnizați iî mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Scopurile și temeiurile de prelucrarii

Dacă sunteți client al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi domnul Avrămut Câmpeanu Aurel, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc.
 2. Pentru îndeplinirea obligaților legale care incumbă în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea domnului Avrămuț Câmpeanu Aurel de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 1. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunatății experiența dumneavoastră oferită pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al sanatatecuplante.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucram datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina domnului Avrămuț Câmpeanu Aurel. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de sănătatecuplante.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, sanatatecuplante.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entităși care sprijină sanatatecuplante.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către domnul Avramut Campeanu Aurel pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Cămpeanu Aurel, conform celor descrise în prezentul document;
 2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Câmpeanu Aurel cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără intârzieri justificate, de catre sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Câmpeanu Aurel a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze;
 4. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Câmpeanu Aurel să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 1. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 4. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format usor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Câmpeanu Aurel către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege;
 5. dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform: în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Câmpeanu Aurel sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care sănătatecuplante.ro/domnul Avrămuț Câmpeanu Aurel poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@sanatatecuplante.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies

Cookie-urile de publicitate Google

Google folosește cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe site-urile partenerilor, cum ar fi site-urile care afișează anunțuri Google sau participă la rețelele publicitare autorizate de Google. Dacă un utilizator accesează site-ul unui partener Google, este posibil ca în browserul său să fi plasat un cookie.

Furnizorii terță parte, inclusiv Google, utilizează module cookie pentru a difuza anunțuri pe baza vizitelor anterioare ale unui utilizator pe site-ul dvs. sau pe alte site-uri;

Utilizarea modulelor cookie de publicitate de către Google permite companiei Google și partenerilor săi să difuzeze anunțuri pentru utilizatori pe baza accesării site-urilor dvs. și/sau a altor site-uri de pe internet;

Utilizatorii pot renunța la publicitatea personalizată dacă vizitează Setări pentru anunțuri. (De asemenea, le puteți permite utilizatorilor să renunțe la utilizarea modulelor cookie ale unui furnizor terță parte pentru publicitatea personalizată, prin accesarea paginii www.aboutads.info.)

Actualizat: august 2021